பொதுவான ரயில் இன்ஜெக்டர் முனை

  • Common Rail Nozzle

    பொதுவான ரயில் முனை

      போஷ் முனை பட்டியல் டென்சோ முனை NO. முனை இல்லை. இன்ஜெக்டர் இல்லை. NO என தட்டச்சு செய்க. முனை இல்லை. இன்ஜெக்டர் இல்லை. 1 DSLA154P1320 0445110189 CRI1-16 1 DLLA127P1098 RE543266 G2 2 DLLA145P2557 0445110808 CRI1-16 2 DLLA127P944 095000-6310 / RE530362 G2 3 DLLA143P2365 + 0445110537 CRI1-16 3 DLLA139P887 RE529118 G2 4 DLLA143P1696 0445120127/389 CRI1-16 4 DLLA142P852 095000-1211 G2 5 தட்டச்சு DLLA148P2516 0445120415 CRI1-16 5 DLLA145P1024 30300 G2 6 DLLA154P2406 0445120368 CRI1 ...