பொதுவான ரயில் வால்வு 9308-621 சி

குறுகிய விளக்கம்: